איתנות עסקית
נשענת על שותפויות חזקות

לדוחות הכספיים >

טמפו משקאות בע"מ עוסקת בייצור, יבוא, שיווק והפצה של מגוון רחב של משקאות באמצעות חברות בבעלותה המלאה ובאמצעות חברת יקבי ברקן, נני קפה וחברת אדיר סחר שנמצאות בבעלותה החלקית.

בעלת השליטה בחברה  הינה טמפו תעשיות בירה בע"מ – חברה בבעלות קבוצת בר בורנשטיין , כאשר יתרת מניות טמפו מוחזקות על-ידי תאגידHEINEKEN INTERNATIONAL B.V.
טמפו משקאות בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה על חברת יקבי ברקן, וכן בבעלות חלקית על חברת קפה נני וחברת אדיר סחר.

שותפים עסקיים