מדיניות איכות משולבת
11.8.17

מחויבים לעמידה בדרישות כל דין ולתקני האיכות
אנו בטמפו פועלים למילוי כל דרישות החוק החלות על החברה. אנו נוקטים בגישה פרואקטיבית בנושא זה ומבצעים פעולות לזיהוי
דרישות החוק ולאכיפת העמידה בדרישות אלו במסגרת כל פעילויותינו ובכל הדרגים.
מעבר לעמידה בדרישות החוק, אנו פועלים בהתאם לדרישות התקינה המחייבת ובהתאם לתקנים נוספים לניהול איכות, בטיחות
ואיכות הסביבה.

 

מחויבים לשמירה על בריאות עובדינו ובטיחותם
אנו בטמפו מאמינים כי הנכס החשוב ביותר שיש לנו כחברה, הינו האנשים הפועלים בחברתנו. כדי לשמור על בריאותם ובטיחותם של
עובדינו, אנו מספקים להם סביבת עבודה בריאה ובטוחה ובוחנים את עצמנו בנושא זה באופן מתמיד.
אנו מאמינים כי האחריות בנושא זה הינה אחריות משותפת לחברה ולעובדיה, ולכן מקצים משאבים מתאימים ליצירת סביבה בריאה
ובטוחה, קידום אורח חיים פעיל ובריא ויצירת מודעות וידע בקרב עובדינו תוך שילוב ושיתוף העובדים והיוועצות עימם בתהליכים ומצפים
מעובדינו להתנהגות אחראית ובטוחה.

 

מחויבים למזעור השפעותינו השליליות על הסביבה
אנו בטמפו רואים בהגנה על הסביבה בה אנו חיים ופועלים ערך יסוד ומאמינים כי זוהי אחריותנו לפעול למען הקטנת טביעת הרגל
הסביבתית של פעילויותינו. לשם כך, אנו עושים שימוש בכלי ניתוח מקצועיים לקבלת ידע על ההשפעות הנובעות מייצור ושימוש
במוצרינו, ומשתמשים בידע זה למזעור השפעות אלו. מתוך הבנה זו, אנו פועלים לשילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות
העסקיות שלנו, וכן פועלים לחסכון מרבי של משאבים )אנרגיה, מים וחומרי גלם( הנצרכים בפעילויות.

 

מחויבים למימוש, הטמעה ולשיפור ביצועי מערכות ניהול האיכות
אנו בטמפו מאמינים כי יישום אמיתי של מערכת ניהול איכות משולבת יכולה להתממש רק מתוך תרבות ארגונית תומכת המשולבת
במחויבות אישית של כל אחד ואחד מעובדינו. לכן, אנו מבססים את תרבות האיכות של החברה על עדכון, שיתוף, הקניית ידע ומיומנויות
נדרשים לעובדינו ומעודדים מצוינות בנושאים אלו.
אנו פועלים להקצאת משאבים מתאימים ליישום מערכות ניהול הסביבה, הבריאות והבטיחות ולזיהוי, הערכה ובקרת סיכונים. אנו
מאמינים בלמידה הדדית והעברת ידע הנוגע להתנהלות מיטבית ומיישמים זאת גם בנושאי איכות סביבה, בריאות ובטיחות.
הנהלת טמפו ועובדיה מחויבים לביצוע הפעולות הנדרשות ליצירת שיפור מתמיד בביצועי מערכת ניהול האיכות המשולבת. לצורך כך
אנו מחליטים על מטרות לשיפור בתחומי הפעילות המרכזיים, על יעדים מדידים אשר מייצגים את מטרות אלו ועל תכניות עבודה שיקדמו
אותנו לעמידה ביעדים שהוצבו.

 

מחויבים לשביעות רצון לקוחותינו
אנו בטמפו פועלים לספק ללקוחותינו שרות ומוצרים באיכות הגבוהה ביותר, תוך הוגנות ושקיפות מלאה. אנו בוחנים את שביעות רצון
לקוחותינו כחלק בלתי נפרד מפעילותינו מולם ופועלים לשיפור מתמיד בנושא זה.

מחויבים לשקיפות
אנו בטמפו מכוונים לדיאלוג פתוח עם מחזיקי העניין השונים שלנו. מדיניות זו ומידע רב נוסף אודות פעילותינו זמין לכל דורש באתר
האינטרנט של החברה ואנו פתוחים לתקשורת נוספת עם מחזיקי העניין שלנו בהתאם לצורך.

אנו בטמפו עושים, ונמשיך לעשות כדי לממש את מחויבותנו לאיכות משולבת מתוך הבנה כי זוהי הדרך שתתרום לחוסנה
ועתידה של החברה.

 

ז’ק בר
יו”ר ומנכ”ל

1.1.D1 מס` הנחיה

תאריך מסמך: 2019-08