ציות
9.15.17

טמפו, עובדיה ומנהליה נדרשים לציית לחוקים, הדינים, התקנות והתקנים בשווקים בהם היא פועלת. כמו כן על עובדי טמפו ומנהליה לציית לנהלים, הוראות והנחיות פנימיות הקובעים במקרים רבים רף מחמיר יותר ומרחיב מעבר לנדרש בחוק. זאת על מנת להבטיח התנהלות הוגנת, מוסרית ומיטיבה ולספק ערך חיובי לצרכניה, לקוחותיה, עובדיה, ספקיה ושאר מחזיקי העניין של החברה.

אחריותנו לא נעצרת ברף הציות. בסוגיות כמו שוחד ושחיתות, תחרות עסקית הוגנת וממשל תאגידי אנו מפעילים מנגנוני פיקוח ובקרה מחמירים על ניהול החברה במטרה להבטיח שקיימים אמצעי בקרה כספיים ואחרים והסיכונים אליהם חשופה החברה מובנים ומנוהלים. החברה אימצה קוד ממשל תאגידי, המפוקח על ידי קצין ציות, אשר בודק ומוודא, כי הנהלים הכלולים במסגרתו מיושמים כלשונם ומדווח לדירקטוריון החברה על ממצאיו ועל פעולות שבוצעו בהתאם להוראות הקוד האמור. בהקשר זה, אנו מצפים מעובדינו ומנהלינו למחויבות ואחריות לתוצאות העסקיות ולמוניטין החברה. עובדי טמפו ומנהליה נדרשים להשתמש במשאבי החברה ביעילות ולקידום מטרות החברה בלבד. אנו מגלים אפס סובלנות לחריגות בנושאים אלה.